Nyhedsbrev: "Portosagen", 14. april 2000

Kære medlemmer og mulige medlemmer

Hermed årets første nyhedsbrev fra foreningens bestyrelse. Som dels er en vigtig forespørgsel til samtlige tidsskrifter om portoforhøjelsen. Dels er en advicering om den kommende generalforsamling. Og endelig er en rapport om nogle af de større begivenheder i det forløbne års tid.

For at tage portoforhøjelsen først, så har vi måttet konstatere, at det har været svært præcist at positionere os i debatten - eller for at sige det mere direkte: I lobbyarbejdet - for at få ændret tingenes tilstand efter Folketingets beslutning om at finansiere politiforliget ved bl.a. at fjerne portotilskuddet til uge- og månedsbladet mm. Det er ganske enkelt ikke muligt via offentlige kanaler at skaffe sig et overblik over, hvem der bliver ramt og i hvilket omfang. Derfor er vi nødt til med dette brev direkte at bede jer om, at returnere et svar til os, så vi på dén baggrund kan indtage en saglig og velargumenteret position. Vi skal bede jer om hurtigst muligt at fortælle, hvordan jeres tidsskrift bliver ramt, og hvilke konsekvenser portoforhøjelsen får det (såvel i økonomisk forstand som i salgsstrategisk forstand). Vi ved, at nogle tidsskrifter stopper deres løssalg, at andre bliver påført betydelige ekstraudgifter mm. Men præcist hvordan og hvor meget? Det skal vi indtrængende bede jer redegøre for. Gerne kortfattet. Og gerne på fax nr. 3311 2327 eller på www.kulturnet.dk/homes/fdk eller på ir@maanedsbladetpress.dk. Bestyrelsen vil orientere sig i de indkomne svar og søge på baggrund af disse at positionere sig i debatten. Bestyrelsen vil også - allerede nu - opfordre de enkelte medlemmer til at søge Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg om (ekstra) støtte til dækning af de øgede forsendelsesomkostninger.

Spørgsmålet om portoforhøjelsen vil blive genstand for yderligere debat på foreningens generalforsamling, som vil finde sted den 27. maj 2000. Yderligere oplysninger om denne vil tilgå foreningens medlemmer snarest. Allerede nu kan bestyrelsen dog røbe, at der i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen vil blive afholdt et arrangement med arbejdstitlen: "Når det lyriske snitter det dramatiske". Også mere herom snarest.

Blandt det forløbne års mere markante begivenheder figurerer et formandsskift i efteråret 1999. Peter Bondesen forlod p.g.a. arbejdspres sin post i utide. Og undertegnede, foreningens hidtidige næstformand, blev på en ekstraordinær generalforsamling valgt som ny formand. Formandsskiftet kom blot få måneder efter sidste års ordinære generalforsamling, som blev afholdt i Filmhuset og efterfulgt af et velbesøgt arrangement om filmkritik og æstetisk kritik.

Vi vedlægger i øvrigt en halv snes eksemplarer af det Kulturtidsskriftskatalog, som det lykkedes foreningen at få lyn- og masseproduceret sidste efterår til uddeling på Bogmessen i Forum og fordeling via biblioteker og boghandlere i et oplag på 15.000 eksemplarer. (Vi skal beklage, at I selv først får jeres kopier nu, men bl.a. uforholdsmæssigt store arbejdsbyrder, har hindret os i at udsende dem før). Kataloget er et af de ypperste resultater af foreningens arbejde de sidste par år. Et meget håndgribeligt værktøj, som vi har lagt en del arbejde i og er glade for at kunne fremlægge. Som det vil fremgå af kataloget er det udgivet med støtte fra Litteraturrådet og Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg. Og - som det også vil fremgå - er det foreningens ambition hvert år at udgive et opdateret katalog. Dét vil vi søge at sikre foreningens medlemmer.

På samme måde vil vi hvert år søge at sikre medlemmerne adgang til det fantastiske udstillingsvindue, som vores stand i Bogmessen i Forum er. De seneste år er henved en snes tusinde mennesker defileret igennem dørene til messen. En betydelig del heraf forbi vores udmærkede stand på balkonen. På standen udstiller vi alle medlemmernes nyeste blade, vi stiller medlemmernes materiale frem - sidste år bl.a. ovennævnte Kulturtidsskriftskatalog - vi sælger medlemmernes gamle numre for en slik og indtager rollen som vært for arrangementer af forskellig art. Sidste år var foreningen bl.a. vært for en samtale mellem undertegnede og den marokkanske forfatter Tahar Ben Jelloun. Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg har velvilligt og tilbagevendende støttet vores deltagelse i messen.

Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg har også igennem nogle år velvilligt stillet udstyr og arbejdskraft til rådighed for foreningens medlemmer i det såkaldte Tidsskriftsværksted i Krystalgade i København. Flere af foreningens medlemmer - især mindre tidsskrifter - benytter sig flittigt af faciliteterne og ekspertisen fra de halvanden person, der efterhånden er ansat på stedet.

M.v.h.

Ivan Rod,

formand

Gå til toppen af siden